Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Αντικείμενο-Δραστηριότητες

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (Εφαρμοσμένη έρευνα)

 • Υποστήριξη ερευνητικών εργασιών όπου συμμετέχουν νέοι επιστήμονες
 • Βράβευση καλύτερων διηγηματικών ή διδακτορικών εργασιών σε σχετικά αντικείμενα
 • Διοργάνωση ημερίδων για σχετικά θέματα
 • Δημοσίευση σχετικών state-of-the-art άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά
 • Δημιουργία αρχείου κανονισμών και οδηγιών εφαρμογής, σχετικών με την αξιοποίηση παραπροϊόντων

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Σύνδεση παραγωγού-χρήστη. Διαμόρφωση σχημάτων συνεργασιών για την αξιοποίηση παραπροϊόντων με συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Λύση προβλημάτων διαχείρισης βιομηχανικών παραπροϊόντων
 • Υλοποίηση καινοτομιών που προέκυψαν από έρευνα, στα δεδομένα κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης
 • Παροχή συμβουλευτικού έργου για βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και παραγωγής
 • Διεξαγωγή cost-benefit αναλύσεων για συγκεκριμένες εφαρμογές
 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών με στερεά βιομηχανικά παραπροϊόντα
 • Δημιουργία αρχείου εφαρμογών/έργων
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος αρμοδίων για συγκεκριμένα έργα ή θεσμικών φορέων

  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ

 • Συμμετοχή στις διαδικασίες σύνταξης προτύπων ή οδηγιών εφαρμογής συλλόγων ή ευρωπαϊκών και εθνικών οργάνων
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς με αντικείμενο δραστηριότητας αντίστοιχο με αυτό της Ε.ΒΙ.ΠΑΡ.