Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Χρηματοδότηση έρευνας από την ΕΒΙΠΑΡ

 

Η ΕΒΙΠΑΡ προτίθεται να χρηματοδοτήσει δύο (2) μεταπτυχιακές πειραματικές εργασίες και μία (1) μεταδιδακτορική εργασία στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Μεταπτυχιακές εργασίες: "Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στο δομικό τομέα"

Μεταδιδακτορική εργασία: "Έρευνα αγοράς σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης βιομηχανικών προϊόντων στο δομικό τομέα"

Ποσό χρηματοδότησης κάθε εργασίας: 6000€

Διάρκεια εκτέλεσης κάθε εργασίας: 9-12 μήνες

Προσόντα: Για τα δύο πρώτα θέματα απαιτείται πτυχίο μηχανικού ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού. Για το τρίτο θέμα απαιτείται πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό χρηματοδότησης περιοχής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εώς τις 31/12/2007 υποβάλουν σχετική πρόταση που να εμπίπτει στα υπό χρηματοδότηση θέματα, καθώς και να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία της ΕΒΙΠΑΡ (υπέυθυνος επικοινωνίας: Λ. Αναστασίου, τηλ. 2310995787)